заплати

ЗАПЛАТИ

Изготвяне от правоспособен счетоводител на разплащателни ведомости за лицата наети по трудови правоотношения и осчетоводяване.

Изготвяне от счетоводител на индивидуални ведомости за всяко едно лице.

Определяне от счетоводител на размера на дължимите данъци и осигуровки

за сметка на работодателя и

за сметка на осигурените лица и счетоводство .

Изготвяне от счетоводител на Декларации образец 1 и образец 6

и подаване чрез електронен подпис.

Изготвяне от счетоводител на служебни бележки

по чл. 45 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Счетоводно отчитане,счетоводство от счетоводител на гражданските договори.

Изготвяне от счетоводител на Декларации за дължимият авансов данък

от физическите лица.

Подаване от счетоводител по електронен път,осчетоводяване.

Изготвяне от счетоводител на платежни нареждания за внасяне на дължими осигуровки и данъци и осчетоводяване,счетоводство .

Оформяне от счетоводител на трудови и осигурителни книжки