данъци

ДАНЪЦИ

Изготвяне и подаване от счетоводител в законно установените срокове данъчни декларации

съгласно разпоредбите на Закон за данък върху добавената стойност,

Закон за корпоративното подоходно облагане ,

Закона за местни данъци и такси .

Подаване от счетоводител на декларации образец 1 и 6

съгласно разпоредбите на Наредба Н-8

за съдържанието ,сроковете ,начина и реда за подаване и

съхранение на данни от работодателите,осигурителите,

за осигурените при тях лица,

както и от самоосигуряващите се лица.