дейности

ДЕЙНОСТИ

извършване на задължителен одит на годишни финансови отчети
проверка на извършени разходи по проекти
одит на годишни консолидирани финансови отчети
одит на годишни финансови отчети на юридически лица с нестопанска цел
одит на годишни финансови отчети на юридически лица с нестопанска цел извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс
проверка преобразуване на търговски дружества
одиторски доклад за преобразуване на търговско дружество
договорени процедури