договорени-процедури

ДОГОВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ

проверки съгласно договорени процедури :
Целта на ангажимента за извършване на договорени процедури е одиторът да извърши процедури от одиторско естество, за които той и предприятието, както и съответните трети страни са се договорили, и въз основа на които да издаде доклад за фактическите констатации.
Ангажиментът за извършване на договорени процедури може да включва извършването от страна на одитора на определени процедури, отнасящи се за индивидуални обекти от финансова информация (например,одит на задължения,одит вземания, покупки от свързани лица и продажби, и печалби на част от дадено предприятие), компонент на финансов отчет (например баланс) или дори пълен финансов отчет.
Тъй като одиторът само предоставя доклад за фактическите констатации от извършените договорени процедури, той не изразява сигурност. Вместо това, потребителите на доклада преценяват сами за себе си процедурите и докладваните от одитора констатации и правят свои собствени заключения от работата на одитора.

Регистрираният одитор може да извършва услуги, различни от задължителен финансов одит и свързаните с одита услуги, като прилага изискванията на други одиторски стандарти, когато одиторският ангажимент е поет при прилагане на тези други стандарти.

договорени процедури,извършени от регистриран одитор и съставен доклад одит

Компилиране на финансова информация от регистриран одитор
Финансовата информация, която е обект на ангажимент за компилиране, от регистриран одитор може да е необходима за различни цели, включително:

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за спазване на задължителни изисквания за периодично финансово отчитане, установени със закон или нормативни разпоредби;

или

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за цели, които не са свързани със задължителното финансово отчитане съгласно съответния закон или нормативни разпоредби, включително, например:

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за ръководството или лицата, натоварени с общото управление, изготвена на база, подходяща за техните конкретни цели (например, изготвяне на финансова информация за вътрешно ползване);

компилиране на финансова информация от регистриран одитор за периодично финансово отчитане, извършвано за външни лица съгласно договор или друга форма на споразумение (например, финансова информация, предоставяна на финансиращ орган за обосновка на отпускането или продължаването на финансиране или безвъзмездна помощ);

компилиране на финансова информация от регистриран одитор с цел извършване на сделки или операции, например, в подкрепа на сделка или операция , включваща промени в структурата на собствеността на предприятието или структурата на финансиране (например, при сливане или придобиване).

Издаване на доклад от регистрирания одитор за извършеното компилиране на финансова информация

Докладът се ограничава само до онези страни, които са договорили процедурите, които да бъдат извършени, тъй като други лица, на които не са известни причините за извършването на тези процедури, биха могли да изтълкуват погрешно резултатите.