Други

други


ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

за 2017 година
на регистрирания одитор Григор Кръстев – номер 548

Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор
Основно дейността на регистрирания одитор, свързана с извършване на одити се осъществява чрез дружеството Лема Консултинг ЕООД.
Лема Консултинг ЕООД е регистрирано по фирмено дело 1722/1998 на СГС. ид. номер 121617640.
Седалище: София, адрес на управление: гр. София, ул. Червена роза, бл. 36 вх. В, ет.3, ап.46
Едноличен собственик на капитала: Григор Петков Кръстев
Дружеството не е регистрирано като специализирано одиторско предприятие.
Описание на системата за вътрешен контрол на качеството
Системата за вътрешен контрол на качеството е създадена, за да гарантира високо качество на одиторските услуги и съблюдаване на изискванията на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти. В системата за вътрешен контрол са включени и следните процедури и елементи:
Назначаване на нов персонал – Спазват се изисквания за висше образование и стаж по счетоводство/одит, както и подходящи професионално-етични качества за заемане на длъжността.
Обучение на персонала – Извършва се продължаващо обучение на персонала, чрез организиране на вътрешно обучение, посещение на курсове и семинари, абонаменти на периодични издания, включително и по отношение спазване на професионално – етичните правила;
Процедури по приемане на ангажименти и продължаване на одиторския ангажимент – Създават се писмени работни документи за оценка на приемливостта на ангажимента на базата на събрана информация и извършени проучвания. Анализа на приемливостта на одиторския ангажимент се извършва и след приключване на одита при продължаващ ангажимент на базата на информацията от извършените одиторски процедури – разбирането на клиента относно обхвата и целите на одита, извършена смяна на ръководството, евентуални опити за налагане на ограничения при извършване на одита, промяна в статута и регулаторната рамка и др.
Процедури по качеството за всеки отделен ангажимент – всички извършени процедури, резултатите от процедурите и създадени работни документи се одобряват от регистрирания одитор. Всички работни програми се създават и се съблюдава тяхното изпълнение от регистрирания одитор. Регистрирания одитор създава заключителния меморандум относно изпълнението на одита, обобщаване на резултатите и оценка на изпълнението на одита.
Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт-счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор.

Последната извършена проверка е осъществена от КПНРО за дейността на одитора, касаеща извършените одити за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. С доклад за резултатите от проверката е дадена оценка „В“ за качеството на извършените одити. Направени са препоръки:
1. Одиторът да планира и изпълни подходящи одиторски процедури за събиране на достатъчно одиторски доказателства и тяхното документиране при оценка на КС и ефективността на Вк в предприятието, съгласно изискванията на МОС 315 и МОС 230.
2. Одиторът да актуализира изградената си СКК с подходящи одиторски процедури и тяхното документиране за изпълнение на изискванията на МОС 330 при оценка на ефективността на вътрешните контроли на одитираното предприятие.

3. Одиторът да предприеме действия за актуализиране на одиторските процедури и тяхното документиране в СКК относно спазване изискванията на МОС 700 и МОС 701 при изпрълнение на одиторски ангажимент за одит, одиторът да определя и документира КОВ в издадените одиторска доклади на публични предприятия и ПОИ.
4. Одиторът да предприеме действия за актуализиране на СКК с подходящи процедури за извършване на “горещ преглед” (самоконтрол в рамките на екипа) преди поставяне подпис на одиторският доклад, за преглед на събраните одиторски процедури в подкрепа на изразеното одиторско мнение, съгласно изискванията на МОС 220.
5. Одиторът да разработи процедури, които трябва да изпълни и документира ЛИПККА и да актуализира СКК за спазване в пълнота изискванията на МОС 220.

Извършена е проверка на изпълнението на препоръките за отстраняване на констатирани пропуски от извършена проверка върху качеството на дейността на регистрирания одитор от КПНРО. В резултатът на проверката е установено изпълнение на дадените препоръки и отстраняване на допуснатите пропуски.

Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година.

1. Винъс АД
2. Индустриален капитал холдинг АД

Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта
Независимостта е един от основополагащите принципи при изпълнение на одиторската професия. Тя касае както регистрирания одитор, така и лицата участващи в одита или наети като експерти. Политиките за независимост се основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти.
Използваните практики за гарантиране на независимостта на одитора и персонала са следните:
Оценка на независимостта при приемане и продължаване на ангажимент за одит – Тази оценка трябва да даде възможност да се гарантира независимостта на одитора и персонала и избягване на заплахи за независимостта от личен, финансов или друг характер. Тези обстоятелства се декларират и в сключените договори с клиенти.
Годишни декларации за независимост – Запознаване на персонала с приетите ангажименти за одит и подписване всяка година от тяхна страна на декларация за независимост и декларация за конфиденциалност.
Регулиране на размера на приходите – Съблюдаване на принципа, получените приходи от определен клиент или клиентска група да не представляват голяма част от общите приходи на дружеството.
Информираност на персонала – Запознаване на персонала с професионално- етичните норми заложени в професионалните нормативни актове и информиране за настъпили промени.
Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители по реда на чл. 22.
Непрекъснатото обучение е един от основните принципи, заложени в плановете за развитие на регистрирания одитор и одиторския персонал.
През годината са посетени всички необходими курсове за обучение съгласно установените изисквания.
Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените

Реализираните от регистрирания одитор приходи за 2017 год. са в общ размер на 17 200 лева. Регистрираният одитор има реализирани приходи от предоставянето на счетоводни услуги, консултации и други в размер на 48 800 лева.

Дата: 28.03.2018

Доклада за прозрачност е подписан от Григор Кръстев

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

за 2018 година
на регистрирания одитор Григор Кръстев – номер 548

Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор
Основно дейността на регистрирания одитор, свързана с извършване на одити се осъществява чрез дружеството Лема Консултинг ЕООД.
Лема Консултинг ЕООД е регистрирано по фирмено дело 1722/1998 на СГС. ид. номер 121617640.
Седалище: София, адрес на управление: гр. София, ул. Червена роза, бл. 36 вх. В, ет.3, ап.46
Едноличен собственик на капитала: Григор Петков Кръстев
Дружеството не е регистрирано като специализирано одиторско предприятие.
Описание на системата за вътрешен контрол на качеството
Системата за вътрешен контрол на качеството е създадена, за да гарантира високо качество на одиторските услуги и съблюдаване на изискванията на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти. В системата за вътрешен контрол са включени и следните процедури и елементи:
Назначаване на нов персонал – Спазват се изисквания за висше образование и стаж по счетоводство/одит, както и подходящи професионално-етични качества за заемане на длъжността.
Обучение на персонала – Извършва се продължаващо обучение на персонала, чрез организиране на вътрешно обучение, посещение на курсове и семинари, абонаменти на периодични издания, включително и по отношение спазване на професионално – етичните правила;
Процедури по приемане на ангажименти и продължаване на одиторския ангажимент – Създават се писмени работни документи за оценка на приемливостта на ангажимента на базата на събрана информация и извършени проучвания. Анализа на приемливостта на одиторския ангажимент се извършва и след приключване на одита при продължаващ ангажимент на базата на информацията от извършените одиторски процедури – разбирането на клиента относно обхвата и целите на одита, извършена смяна на ръководството, евентуални опити за налагане на ограничения при извършване на одита, промяна в статута и регулаторната рамка и др.
Процедури по качеството за всеки отделен ангажимент – всички извършени процедури, резултатите от процедурите и създадени работни документи се одобряват от регистрирания одитор. Всички работни програми се създават и се съблюдава тяхното изпълнение от регистрирания одитор. Регистрирания одитор създава заключителния меморандум относно изпълнението на одита, обобщаване на резултатите и оценка на изпълнението на одита.
Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт-счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор.

Последната извършена проверка е осъществена от КПНРО за дейността на одитора, касаеща извършените одити за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. С доклад за резултатите от проверката е дадена оценка „В“ за качеството на извършените одити. Направени са препоръки одиторът да предприеме действия за проектиране и изграждане на актуализирана СКК, адекватна на неговата одиторска практика и на изискванията на МСКК 1, МОС 220 и ЕК в пълнота относно:
1. Разработване на политика и процедури за спазване на етичните принципи, гарантиране на незвисимостта, елиминиране на заплахите от конфликт на интереси и т.н.
2. Разработване на политика и процедури за наемане и развитие на човешки ресури.

3. Да се разработят правила и процедури за горещ преглед (самоконтрол) при изпълнение на одиторски ангажименти от отговорния одитор преди издаване на одиторският доклад.
4. Да се разработят подходящи критерии за избор на приключили одиторски досиета за преглед при текущо наблюдение на СКК (студен преглед).
5. Да се разработят подходящи критерии, политика и процедури за избор на ЛИПККА.
6. Да се разработят политика и процедури за извършване на ПККА и тяхното документиране.

Извършена е проверка на изпълнението на препоръките за отстраняване на констатирани пропуски от извършена проверка върху качеството на дейността на регистрирания одитор от КПНРО. В резултатът на проверката е установено изпълнение на дадените препоръки и отстраняване на допуснатите пропуски.

Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година.

1. Винъс АД
2. Индустриален капитал холдинг АД

Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта
Независимостта е един от основополагащите принципи при изпълнение на одиторската професия. Тя касае както регистрирания одитор, така и лицата участващи в одита или наети като експерти. Политиките за независимост се основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти.
Използваните практики за гарантиране на независимостта на одитора и персонала са следните:
Оценка на независимостта при приемане и продължаване на ангажимент за одит – Тази оценка трябва да даде възможност да се гарантира независимостта на одитора и персонала и избягване на заплахи за независимостта от личен, финансов или друг характер. Тези обстоятелства се декларират и в сключените договори с клиенти.
Годишни декларации за независимост – Запознаване на персонала с приетите ангажименти за одит и подписване всяка година от тяхна страна на декларация за независимост и декларация за конфиденциалност.
Регулиране на размера на приходите – Съблюдаване на принципа, получените приходи от определен клиент или клиентска група да не представляват голяма част от общите приходи на дружеството.
Информираност на персонала – Запознаване на персонала с професионално- етичните норми заложени в професионалните нормативни актове и информиране за настъпили промени.
Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители по реда на чл. 22.
Непрекъснатото обучение е един от основните принципи, заложени в плановете за развитие на регистрирания одитор и одиторския персонал.
През годината са посетени всички необходими курсове за обучение съгласно установените изисквания.
Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените

Реализираните от регистрирания одитор приходи за 2018 год. са в общ размер на 19 700 лева. Регистрираният одитор има реализирани приходи от предоставянето на услуги, консултации и други в размер на 66 200 лева.

Дата: 25.03.2019

Доклада за прозрачност е подписан от Григор Кръстев

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

за 2019 година
на регистрирания одитор Григор Кръстев – номер 548

Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор
Основно дейността на регистрирания одитор, свързана с извършване на одити се осъществява чрез дружеството Лема Консултинг ЕООД.
Лема Консултинг ЕООД е регистрирано по фирмено дело 1722/1998 на СГС. ид. номер 121617640.
Седалище: София, адрес на управление: гр. София, ул. Червена роза, бл. 36 вх. В, ет.3, ап.46
Едноличен собственик на капитала: Григор Петков Кръстев
Дружеството не е регистрирано като специализирано одиторско предприятие.
Описание на системата за вътрешен контрол на качеството
Системата за вътрешен контрол на качеството е създадена, за да гарантира високо качество на одиторските услуги и съблюдаване на изискванията на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти. В системата за вътрешен контрол са включени и следните процедури и елементи:
Назначаване на нов персонал – Спазват се изисквания за висше образование и стаж по счетоводство/одит, както и подходящи професионално-етични качества за заемане на длъжността.
Обучение на персонала – Извършва се продължаващо обучение на персонала, чрез организиране на вътрешно обучение, посещение на курсове и семинари, абонаменти на периодични издания, включително и по отношение спазване на професионално – етичните правила;
Процедури по приемане на ангажименти и продължаване на одиторския ангажимент – Създават се писмени работни документи за оценка на приемливостта на ангажимента на базата на събрана информация и извършени проучвания. Анализа на приемливостта на одиторския ангажимент се извършва и след приключване на одита при продължаващ ангажимент на базата на информацията от извършените одиторски процедури – разбирането на клиента относно обхвата и целите на одита, извършена смяна на ръководството, евентуални опити за налагане на ограничения при извършване на одита, промяна в статута и регулаторната рамка и др.
Процедури по качеството за всеки отделен ангажимент – всички извършени процедури, резултатите от процедурите и създадени работни документи се одобряват от регистрирания одитор. Всички работни програми се създават и се съблюдава тяхното изпълнение от регистрирания одитор. Регистрирания одитор създава заключителния меморандум относно изпълнението на одита, обобщаване на резултатите и оценка на изпълнението на одита.
Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт-счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор.

Последната извършена проверка е осъществена от КПНРО за дейността на одитора, касаеща извършените одити за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г. С доклад за резултатите от проверката е дадена оценка „В“ за качеството на извършените одити. Направени са препоръки одиторът да предприеме действия за проектиране и изграждане на актуализирана СКК, адекватна на неговата одиторска практика и на изискванията на МСКК 1, МОС 220 и ЕК в пълнота относно:
1. Разработване на политика и процедури за спазване на етичните принципи, гарантиране на незвисимостта, елиминиране на заплахите от конфликт на интереси и т.н.
2. Разработване на политика и процедури за наемане и развитие на човешки ресури.

3. Да се разработят правила и процедури за горещ преглед (самоконтрол) при изпълнение на одиторски ангажименти от отговорния одитор преди издаване на одиторският доклад.
4. Да се разработят подходящи критерии за избор на приключили одиторски досиета за преглед при текущо наблюдение на СКК (студен преглед).
5. Да се разработят подходящи критерии, политика и процедури за избор на ЛИПККА.
6. Да се разработят политика и процедури за извършване на ПККА и тяхното документиране.

Извършена е проверка на изпълнението на препоръките за отстраняване на констатирани пропуски от извършена проверка върху качеството на дейността на регистрирания одитор от КПНРО. В резултатът на проверката е установено изпълнение на дадените препоръки и отстраняване на допуснатите пропуски.

Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година.

1. Винъс АД
2. Индустриален капитал холдинг АД

Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта
Независимостта е един от основополагащите принципи при изпълнение на одиторската професия. Тя касае както регистрирания одитор, така и лицата участващи в одита или наети като експерти. Политиките за независимост се основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти.
Използваните практики за гарантиране на независимостта на одитора и персонала са следните:
Оценка на независимостта при приемане и продължаване на ангажимент за одит – Тази оценка трябва да даде възможност да се гарантира независимостта на одитора и персонала и избягване на заплахи за независимостта от личен, финансов или друг характер. Тези обстоятелства се декларират и в сключените договори с клиенти.
Годишни декларации за независимост – Запознаване на персонала с приетите ангажименти за одит и подписване всяка година от тяхна страна на декларация за независимост и декларация за конфиденциалност.
Регулиране на размера на приходите – Съблюдаване на принципа, получените приходи от определен клиент или клиентска група да не представляват голяма част от общите приходи на дружеството.
Информираност на персонала – Запознаване на персонала с професионално- етичните норми заложени в професионалните нормативни актове и информиране за настъпили промени.
Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители по реда на чл. 22.
Непрекъснатото обучение е един от основните принципи, заложени в плановете за развитие на регистрирания одитор и одиторския персонал.
През годината са посетени всички необходими курсове за обучение съгласно установените изисквания.
Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените

Реализираните от регистрирания одитор приходи за 2018 год. са в общ размер на 19 700 лева. Регистрираният одитор има реализирани приходи от предоставянето на счетоводни услуги, консултации и други в размер на 66 200 лева.

Дата: 25.03.2020

Доклада за прозрачност е подписан от Григор Кръстев

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

за 2020 година

на регистрирания одитор Григор Кръстев – номер 548

Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор

Основно дейността на регистрирания одитор, свързана с извършване на одити се осъществява чрез дружеството Лема Консултинг ЕООД.

Лема Консултинг ЕООД е регистрирано по фирмено дело 1722/1998 на СГС. ид. номер 121617640.

Седалище: София, адрес на управление: гр. София, ул. Червена роза, бл. 36     вх. В, ет.3, ап.46

Едноличен собственик на капитала: Григор Петков Кръстев

Дружеството не е регистрирано като специализирано одиторско предприятие.

Описание на системата за вътрешен контрол на качеството

Системата за вътрешен контрол на качеството е създадена, за да гарантира високо качество на одиторските услуги и съблюдаване на изискванията на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти. В системата за вътрешен контрол са включени и следните процедури и елементи:

Назначаване на нов персонал – Спазват се изисквания за висше образование и стаж по счетоводство/одит, както и подходящи професионално-етични качества за заемане на длъжността.

Обучение на персонала – Извършва се продължаващо обучение на персонала, чрез организиране на вътрешно обучение, посещение на курсове и семинари, абонаменти на периодични издания, включително и по отношение спазване на професионално – етичните правила;

Процедури по приемане на ангажименти и продължаване на одиторския ангажимент– Създават се писмени работни документи за оценка на приемливостта на ангажимента на базата на събрана информация и извършени проучвания. Анализа на приемливостта на одиторския ангажимент се извършва и след приключване на одита при продължаващ ангажимент на базата на информацията от извършените одиторски процедури – разбирането на клиента относно обхвата и целите на одита, извършена смяна на ръководството, евентуални опити за налагане на ограничения при извършване на одита, промяна в статута и регулаторната рамка и др.

Процедури по качеството за всеки отделен ангажимент – всички извършени процедури, резултатите от процедурите и създадени работни документи се одобряват от регистрирания одитор. Всички работни програми се създават и се съблюдава тяхното изпълнение от регистрирания одитор. Регистрирания одитор създава заключителния меморандум относно изпълнението на одита, обобщаване на резултатите и оценка на изпълнението на одита.

Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт-счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор.

Последната извършена проверка е осъществена от КПНРО за дейността на одитора, касаеща извършените одити за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2019 г. С доклад за резултатите от проверката е дадена оценка „В“ за качеството на извършените одити. Направени са препоръки одиторът да предприеме действия за проектиране и изграждане на актуализирана СКК, адекватна на неговата одиторска практика и на изискванията на МСКК 1, МОС 220 и ЕК  в пълнота относно:

Регистрираният одитор да актуализира Системата си за контрол на качеството, включително процедурите за ПККА, с цел гарантиране спазване на изискванията на ЗНФО и МОС при издаване на одиторско мнение.
Одиторът да разработи процедури за покриване на определените от него съществени рискове на ниво финансов отчет и на ниво твърдения за вярност. Да бъдат предприети действия за изпълнение на процедури за оценка на съществените контроли, имащи отношение към одита.
С цел получаване на достатъчни и уместни одиторски доказателства за всеки съществен клас сделки, салда по сметки и оповестявания, регистрираният одитор да разработи подробна програма за тестване по същество на твърденията за вярност.
Регистрираният одитор да разработи програма за планиране и изпълнение на процедури относно проверка на прилаганата политика за очаквани кредитни загуби, в съответствие с изискванията на МСФО 9 и за оценка, дали приблизителните счетоводни оценки във финансови отчет са разумни в контекста на приложимата обща рамка за финансово отчитане или съдържат неправилни отчитания.
Документиране на преглед за контрол върху качеството преди издаване на одиторския доклад.
Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година.

Винъс АД

Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта

Независимостта е един от основополагащите принципи при изпълнение на одиторската професия. Тя касае както регистрирания одитор, така и лицата участващи в одита или наети като експерти. Политиките за независимост се основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти.

Използваните практики за гарантиране на независимостта на одитора и персонала са следните:

Оценка на независимостта при приемане и продължаване на ангажимент за одит Тази оценка трябва да даде възможност да се гарантира независимостта на одитора и персонала и избягване на заплахи за независимостта от личен, финансов или друг характер. Тези обстоятелства се декларират и в сключените договори с клиенти.

Годишни декларации за независимост – Запознаване на персонала с приетите ангажименти за одит и подписване всяка година от тяхна страна на декларация за независимост и декларация за конфиденциалност.

Регулиране на размера на приходите – Съблюдаване на принципа, получените приходи от определен клиент или клиентска група да не представляват голяма част от общите приходи на дружеството.

Информираност на персонала – Запознаване на персонала с професионално- етичните норми заложени в професионалните нормативни актове и информиране за настъпили промени.
Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените

Реализираните от регистрирания одитор приходи за 2020 год. са в общ размер на 16200 лева. Регистрираният одитор има реализирани приходи от предоставянето на счетоводни услуги, консултации и други в размер на 54040 лева.

Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители по реда на чл. 22.

Непрекъснатото обучение е един от основните принципи, заложени в плановете за развитие на регистрирания одитор и одиторския персонал.

През годината са посетени всички необходими курсове за обучение съгласно установените изисквания.

Дата: 05.01.2021

Доклада за прозрачност е подписан от Григор Кръстев

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

за 2021 година

на регистрирания одитор Григор Кръстев – номер 548

Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор

Основно дейността на регистрирания одитор, свързана с извършване на одити се осъществява чрез дружеството Лема Консултинг ЕООД.

Лема Консултинг ЕООД е регистрирано по фирмено дело 1722/1998 на СГС. ид. номер 121617640.

Седалище: София, адрес на управление: гр. София, ул. Червена роза, бл. 36     вх. В, ет.3, ап.46

Едноличен собственик на капитала: Григор Петков Кръстев

Дружеството не е регистрирано като специализирано одиторско предприятие.

Описание на системата за вътрешен контрол на качеството

Системата за вътрешен контрол на качеството е създадена, за да гарантира високо качество на одиторските услуги и съблюдаване на изискванията на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти. В системата за вътрешен контрол са включени и следните процедури и елементи:

Назначаване на нов персонал – Спазват се изисквания за висше образование и стаж по счетоводство/одит, както и подходящи професионално-етични качества за заемане на длъжността.

Обучение на персонала – Извършва се продължаващо обучение на персонала, чрез организиране на вътрешно обучение, посещение на курсове и семинари, абонаменти на периодични издания, включително и по отношение спазване на професионално – етичните правила;

Процедури по приемане на ангажименти и продължаване на одиторския ангажимент– Създават се писмени работни документи за оценка на приемливостта на ангажимента на базата на събрана информация и извършени проучвания. Анализа на приемливостта на одиторския ангажимент се извършва и след приключване на одита при продължаващ ангажимент на базата на информацията от извършените одиторски процедури – разбирането на клиента относно обхвата и целите на одита, извършена смяна на ръководството, евентуални опити за налагане на ограничения при извършване на одита, промяна в статута и регулаторната рамка и др.

Процедури по качеството за всеки отделен ангажимент – всички извършени процедури, резултатите от процедурите и създадени работни документи се одобряват от регистрирания одитор. Всички работни програми се създават и се съблюдава тяхното изпълнение от регистрирания одитор. Регистрирания одитор създава заключителния меморандум относно изпълнението на одита, обобщаване на резултатите и оценка на изпълнението на одита.

Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт-счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор.

Последната извършена проверка е осъществена от КПНРО за дейността на одитора, касаеща извършените одити за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. С доклад за резултатите от проверката е дадена оценка „В“ за качеството на извършените одити. Направени са препоръки одиторът да предприеме действия за проектиране и изграждане на актуализирана СКК, адекватна на неговата одиторска практика и на изискванията на МСКК 1, МОС 220 и ЕК  в пълнота относно:

Регистрираният одитор да актуализира Системата си за контрол на качеството, включително процедурите за ПККА, с цел гарантиране спазване на изискванията на ЗНФО и МОС при издаване на одиторско мнение.
Одиторът да разработи процедури за покриване на определените от него съществени рискове на ниво финансов отчет и на ниво твърдения за вярност. Да бъдат предприети действия за изпълнение на процедури за оценка на съществените контроли, имащи отношение към одита.
С цел получаване на достатъчни и уместни одиторски доказателства за всеки съществен клас сделки, салда по сметки и оповестявания, регистрираният одитор да разработи подробна програма за тестване по същество на твърденията за вярност.
Регистрираният одитор да разработи програма за планиране и изпълнение на процедури относно проверка на прилаганата политика за очаквани кредитни загуби, в съответствие с изискванията на МСФО 9 и за оценка, дали приблизителните счетоводни оценки във финансови отчет са разумни в контекста на приложимата обща рамка за финансово отчитане или съдържат неправилни отчитания.
Документиране на преглед за контрол върху качеството преди издаване на одиторския доклад.
Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година.През периода няма одитирани предприятия с обществен интерес.

Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта

Независимостта е един от основополагащите принципи при изпълнение на одиторската професия. Тя касае както регистрирания одитор, така и лицата участващи в одита или наети като експерти. Политиките за независимост се основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти.

Използваните практики за гарантиране на независимостта на одитора и персонала са следните:

Оценка на независимостта при приемане и продължаване на ангажимент за одит Тази оценка трябва да даде възможност да се гарантира независимостта на одитора и персонала и избягване на заплахи за независимостта от личен, финансов или друг характер. Тези обстоятелства се декларират и в сключените договори с клиенти.

Годишни декларации за независимост – Запознаване на персонала с приетите ангажименти за одит и подписване всяка година от тяхна страна на декларация за независимост и декларация за конфиденциалност.

Регулиране на размера на приходите – Съблюдаване на принципа, получените приходи от определен клиент или клиентска група да не представляват голяма част от общите приходи на дружеството.

Информираност на персонала – Запознаване на персонала с професионално- етичните норми заложени в професионалните нормативни актове и информиране за настъпили промени.
Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените

Реализираните от регистрирания одитор приходи за 2021 год. са в общ размер на 17900 лева. Регистрираният одитор има реализирани приходи от предоставянето на счетоводни услуги, консултации и други в размер на 47750 лева.

Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители по реда на чл. 22.

Непрекъснатото обучение е един от основните принципи, заложени в плановете за развитие на регистрирания одитор и одиторския персонал.

През годината са посетени всички необходими курсове за обучение съгласно установените изисквания.

Дата: 15.01.2022

Доклада за прозрачност е подписан от Григор Кръстев

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

за 2022 година
на регистрирания одитор Григор Кръстев – номер 548

Описание на правната и организационната форма и на собствеността на регистрирания одитор
Основно дейността на регистрирания одитор, свързана с извършване на одити се осъществява чрез дружеството Лема Консултинг ЕООД.
Лема Консултинг ЕООД е регистрирано по фирмено дело 1722/1998 на СГС. ид. номер 121617640.
Седалище: София, адрес на управление: гр. София, ул. Червена роза, бл. 36 вх. В, ет.3, ап.46
Едноличен собственик на капитала: Григор Петков Кръстев
Дружеството не е регистрирано като специализирано одиторско предприятие.
Описание на системата за вътрешен контрол на качеството
Системата за вътрешен контрол на качеството е създадена, за да гарантира високо качество на одиторските услуги и съблюдаване на изискванията на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти. В системата за вътрешен контрол са включени и следните процедури и елементи:
Назначаване на нов персонал – Спазват се изисквания за висше образование и стаж по счетоводство/одит, както и подходящи професионално-етични качества за заемане на длъжността.
Обучение на персонала – Извършва се продължаващо обучение на персонала, чрез организиране на вътрешно обучение, посещение на курсове и семинари, абонаменти на периодични издания, включително и по отношение спазване на професионално – етичните правила;
Процедури по приемане на ангажименти и продължаване на одиторския ангажимент – Създават се писмени работни документи за оценка на приемливостта на ангажимента на базата на събрана информация и извършени проучвания. Анализа на приемливостта на одиторския ангажимент се извършва и след приключване на одита при продължаващ ангажимент на базата на информацията от извършените одиторски процедури – разбирането на клиента относно обхвата и целите на одита, извършена смяна на ръководството, евентуални опити за налагане на ограничения при извършване на одита, промяна в статута и регулаторната рамка и др.
Процедури по качеството за всеки отделен ангажимент – всички извършени процедури, резултатите от процедурите и създадени работни документи се одобряват от регистрирания одитор. Всички работни програми се създават и се съблюдава тяхното изпълнение от регистрирания одитор. Регистрирания одитор създава заключителния меморандум относно изпълнението на одита, обобщаване на резултатите и оценка на изпълнението на одита.
Датата на последната извършена проверка от Института на дипломираните експерт-счетоводители или комисията за контрол на качеството на дейността на регистрирания одитор.

Последната извършена проверка е осъществена от КПНРО за дейността на одитора, касаеща извършените одити за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. С доклад за резултатите от проверката е дадена оценка „В“ за качеството на извършените одити. Направени са препоръки одиторът да предприеме действия за проектиране и изграждане на актуализирана СКК, адекватна на неговата одиторска практика и на изискванията на МСКК 1, МОС 220 и ЕК в пълнота относно:

1. Регистрираният одитор да актуализира Системата си за контрол на качеството, включително процедурите за ПККА, с цел гарантиране спазване на изискванията на ЗНФО и МОС при издаване на одиторско мнение.
2. Одиторът да разработи процедури за покриване на определените от него съществени рискове на ниво финансов отчет и на ниво твърдения за вярност. Да бъдат предприети действия за изпълнение на процедури за оценка на съществените контроли, имащи отношение към одита.
3. С цел получаване на достатъчни и уместни одиторски доказателства за всеки съществен клас сделки, салда по сметки и оповестявания, регистрираният одитор да разработи подробна програма за тестване по същество на твърденията за вярност.
4. Регистрираният одитор да разработи програма за планиране и изпълнение на процедури относно проверка на прилаганата политика за очаквани кредитни загуби, в съответствие с изискванията на МСФО 9 и за оценка, дали приблизителните счетоводни оценки във финансови отчет са разумни в контекста на приложимата обща рамка за финансово отчитане или съдържат неправилни отчитания.
5. Документиране на преглед за контрол върху качеството преди издаване на одиторския доклад.
Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които регистрираният одитор е извършил одити през последната финансова година.

1. Винъс АД

Описание за практиките на регистрирания одитор, свързани с независимостта
Независимостта е един от основополагащите принципи при изпълнение на одиторската професия. Тя касае както регистрирания одитор, така и лицата участващи в одита или наети като експерти. Политиките за независимост се основават на Закона за независимия финансов одит, Етичния кодекс на професионалните счетоводители и Международните одиторски стандарти.
Използваните практики за гарантиране на независимостта на одитора и персонала са следните:
Оценка на независимостта при приемане и продължаване на ангажимент за одит – Тази оценка трябва да даде възможност да се гарантира независимостта на одитора и персонала и избягване на заплахи за независимостта от личен, финансов или друг характер. Тези обстоятелства се декларират и в сключените договори с клиенти.
Годишни декларации за независимост – Запознаване на персонала с приетите ангажименти за одит и подписване всяка година от тяхна страна на декларация за независимост и декларация за конфиденциалност.
Регулиране на размера на приходите – Съблюдаване на принципа, получените приходи от определен клиент или клиентска група да не представляват голяма част от общите приходи на дружеството.
Информираност на персонала – Запознаване на персонала с професионално- етичните норми заложени в професионалните нормативни актове и информиране за настъпили промени.
Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на дипломираните експерт-счетоводители по реда на чл. 22.
Непрекъснатото обучение е един от основните принципи, заложени в плановете за развитие на регистрирания одитор и одиторския персонал.
През годината са посетени всички необходими курсове за обучение съгласно установените изисквания.
Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации и от други услуги, различни от посочените

Реализираните от регистрирания одитор приходи за 2022 год. са в общ размер на 22500 лева. Регистрираният одитор има реализирани приходи от предоставянето на счетоводни услуги, консултации и други в размер на 22365 лева.

Дата: 15.01.2023

Доклада за прозрачност е подписан от Григор Кръстев