задължителен-одит

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОДИТ


На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните и консолидираните финансови отчети на:

малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период

надвишават най-малко два от следните показатели:

балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.

нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.

средна численост на персонала за отчетния период – 50 души

средните и големите предприятия

предприятията от обществен интерес

средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес

предприятия, за които това изискване е установено със закон.

В ТАЗИ ГРУПА СА ВКЛЮЧЕНИ АКЦИОНЕРНИТЕ ДРУЖЕСТВА ,ВСИЧКИ ТЕ ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОДИТ ПО СИЛАТА НА РАЗПОРЕДБИ В ЗАКОН
с изключение на случаите, когато
акционерните дружества отговарят на условията на чл. 19, ал. 2. от Закона за счетоводството:
Тези акционерни дружества ,които са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не
надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите – 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби – 1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период – 10 души.

Годишните и консолидираните финансови отчети на акционерните дружества и командитните дружества с акции подлежат на задължителен независим финансов одит, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период.

Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит.

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:

балансова стойност на активите към 31 декември – 1 000 000 лв.

размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година – 2 000 000 лв.

обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 000 000 лв.

На задължителен независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс.