инвентаризации

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ


Предприятията извършват инвентаризация на активите и пасивите
най малко веднъж годишно с цел достоверното им представяне във финансовите отчети.
Предприятията, чиито нетни приходи от продажби не надвишават 200 000 лв. за текущия
отчетен период, не извършват задължителна инвентаризация по ал. 1.

Инвентаризация се извършва и по решение на ръководителя на предприятието, по искане на
органите на съдебната власт и на други органи, когато това е предвидено в закон.

Извършване на инвентаризация на материалните запаси

Извършване на компенсация между установени липси и излишъци в случаите когато е необходимо.
Установяване краен резултат от инвентаризацията.
Реализация на отговорности на материално отговорните лица.
Осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията.

Извършване на инвентаризация на паричните средства

Извършване на компенсация между установени липси и излишъци в случаите когато е необходимо.
Установяване краен резултат от инвентаризацията.
Реализация на отговорности на материално отговорните лица.
Осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията.

Извършване на инвентаризация на разчетите

Извършване на времеви анализ на вземанията и задълженията.
Установяване на вземания и задължения с изтекъл давностен срок.
Изготвяне и изпращане на потвърдителни писма за вземания и задължения
Осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията/отписването на вземанията и задълженията с изтекъл давностен срок/.