одит-доклад-преобразуване

ОДИТ ДОКЛАД ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Изготвяне на общ доклад(освен доклада по чл.262 м от ТЗ) , в който проверителите проверяват дали са спазени условията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 от ТЗ. Общият доклад се изготвя и в случаите по чл. 262л, ал. 5 от ТЗ. в определените от закона случаи.
ДОКЛАД НА ПРОВЕРИТЕЛЯ-регистриран одитор ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ С УЧАСТИЕ НА ДРУЖЕСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

За доклада на проверителя-регистриран одитор, назначен по чл. 265з, ал. 1 и 2, се прилага чл. 262м, ал. 1 и 2.(2).

Когато новоучреденото дружество при сливане е със седалище в Република България или когато при вливане се извършва увеличаване на капитала на приемащото дружество, което е със седалище в Република България, проверителят-регистриран одитор изготвя и доклад относно проверката на капитала.

Прилага се съответно чл. 262ф, ал. 1 и 2.(3) Докладът на проверителя-регистрирания одитор, както и докладът на управителния орган се предоставят в седалището и на адреса на съответното преобразуващо се и/или приемащо дружество със седалище в Република България в срок един месец преди датата на общото събрание.

При поискване копие от материалите или извлечения от тях се предоставят на всеки съдружник или акционер безплатно.

Изготвяне на общ доклад(освен доклада по чл.262 м от ТЗ) , в който проверителите,регистрираните одитори, проверяват дали са спазени условията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 от ТЗ.

Общият доклад се изготвя и в случаите по чл. 262л, ал. 5 от ТЗ. в определените от закона случаи.

ДОКЛАД НА ПРОВЕРИТЕЛЯ,РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, БЕЗ УЧАСТИЕ В ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ДРУЖЕСТВО ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Проверителят,регистриран одитор, извършващ проверката,одит задължително трябва да е регистриран одитор.

За доклада на проверителя,регистриран одитор:

Назначеният проверител,регистриран одитор, съставя доклад за проверката, одит до съдружниците или акционерите на съответното дружество. Когато е назначен общ проверител,регистриран одитор той съставя общ доклад за проверка одит за всички дружества.

(2) Докладът на проверителя,регистриран одитор трябва да съдържа оценка дали предвиденото в договора или плана за преобразуване съотношение на замяна е адекватно и разумно и да посочва:използваните методи при определяне на съотношението на замяна;
доколко използването на тези методи е подходящо и правилно в конкретния случай;
стойностите, получени при използването на всеки метод, и относителното значение на всеки метод при определяне стойността на акциите или дяловете;
особените затруднения при оценяването, ако е имало такива.

(3) Проверителят,регистриран одитор отговаря пред всички участващи в преобразуването дружества и пред техните съдружници и акционери за вреди от неизпълнение на задълженията си.

Изготвяне на общ доклад за одит (освен доклада по чл.262 м от ТЗ) , в който проверителите,регистрирания одитор проверяват дали са спазени условията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 от ТЗ.

Общият доклад се изготвя и в случаите по чл. 262л, ал. 5 от ТЗ. в определените от закона случаи.