проверка-преобразуване-тд

ПРОВЕРКА ПРЕОБРАЗУВАНЕ ТД

Търговските дружества могат да се преобразуват чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.
Проверка на договора или плана за преобразуване за всяко преобразуващо се или приемащо дружество.
Съгласно разпоредбата чл 262 л ал.3 от ТЗ : Проверителят трябва да бъде регистриран одитор.
Изготвяне на общ доклад(освен доклада по чл.262 м от ТЗ) , в който проверителите проверяват дали са спазени условията по чл. 262с, ал. 3 и чл. 262у, ал. 1 от ТЗ. Общият доклад се изготвя и в случаите по чл. 262л, ал. 5 от ТЗ. в определените от закона случаи.
Изготвяне на заключителни и встъпителни баланси в случаи на преобразуване.