счетоводство

СЧЕТОВОДСТВО

Над 22 години опит в счетоводното отчитане.

счетоводното отчитане се извършва съгласно националните счетоводни стандарти или съгласно международните стандарти за финансово отчитане.

счетоводно отчитане,счетоводител на промишлено производство

счетоводно отчитане,счетоводител на селскостопанско производство.

счетоводно отчитане,счетоводител на строителство.

счетоводно отчитане,счетоводител на услуги.

счетоводно отчитане счетоводител на нестопанска дейност.

съставяне на индивидуален сметкоплан в зависимост от извършваната дейност.

инвентаризация и счетоводство на разчети.

инвентаризация и счетоводство на материални запаси.

инвентаризация и счетоводство на парични средства.

извършване на компенсации и установяване на резултати от инвентаризации,

осчетоводяване счетоводство на инвентаризации и реализиране на отговорности.

организация и счетоводно отчитане,счетоводител на материални запаси

счетоводно отчитанесчетоводство и счетоводител на придобиването на материални запаси :

от вътрешно общтностно придобиване , от внос, от вътрешен пазар.

счетоводно отчитане и счетоводство ,счетоводител на разхода на материални запаси по направления.

счетоводно отчитане,счетоводител себестойност на готова продукция ,

счетоводно отчитане счетоводство себестойност на строителство ,

счетоводно отчитане счетоводство и счетоводител себестойност на селскостопанска продукция,

счетоводно отчитане счетоводител себестойност на услуги

счетоводно отчитане счетоводител на разходите по икономически елементи и по направление.

счетоводно отчитане счетоводство разходите за заплати и социално осигуряване

счетоводство и съставяне на разплащателни ведомости за заплати.
счетоводно отчитане счетоводство на представените болнични листа,
подаване на информация за представените болнични листа по електронен път към Национален осигурителен институт .

счетоводство и счетоводител за определяне и осчетоводяване на размера на дължимите осигуровки
за сметка на работодател и за сметка на служители.

изготвяне на платежни нареждания за своевременен превод на дължимите осигурителни вноски .

определяне и счетоводство на размера на дължимите данъци върху работни заплати .
изготвяне на платежни нареждания за своевременен превод
счетоводство на дължимите данъци върху работни заплати.

счетоводно отчитане ,счетоводство на постановени запори върху работни заплати ,
счетоводител по изготвяне на платежни нареждания за преводи на удръжките.

счетоводно отчитане и счетоводител на приходите от стопанска дейност.

определяне на финансов резултат за определен период:месечен,тримесечен,годишен.

определяне и счетоводство на размерите на
дължимите данъци съгласно закона за данък върху добавената стойност ,
закона за корпоративното подоходно облагане.

съставяне от правоспособен счетоводител на встъпителни и заключителни финансови отчети в случаи на преобразуване на търговски дружества.
съставяне на ликвидационни баланси.