одит

ОДИТ


РЕГИСТРИРАН ОДИТОР С НАД 19 ГОДИШНА ОДИТ ПРАКТИКА

финансовия одит и статута на регистрирания одитор в Република България са регламентирани с закона за независимия финансов одит,обнародван в ДВ бр.95/2016 г в сила от 03.12.2016 г.

Закона за независимия финансов одит урежда :

целта, обхвата и принципите на независимия финансов одит, извършван от регистрирани одитори, наричан по-нататък „финансов одит“;
професионалните стандарти на организация, документиране и изпълнение, както и удостоверяване на резултатите от финансовия одит, наричани по-нататък „приложими одиторски стандарти“;
придобиването на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител;
придобиването на правоспособност и упражняването на одиторската професия от регистрираните одитори;
правата и задълженията на регистрираните одитори;
статута и функциите на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, наричана по-нататък „Комисията“;
статута и функциите на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС);
дейността на одитните комитети в предприятията от обществен интерес.

Целта на финансовия одит е да повиши степента на доверие на потребителите на финансовия отчет чрез изразяването на одиторско мнение за това дали този отчет е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане.

Финансовият одит е изпълнение на съвкупност от необходими и взаимосвързани процедури, определени от приложимите одиторски стандарти, въз основа на които се формира одиторското мнение.
При изразяването на одиторско мнение се взема предвид типът на приложимата рамка за финансово отчитане.
Предмет на финансовия одит
Чл. 4. Финансов одит се извършва на:
годишни или междинни, индивидуални или консолидирани финансови отчети, изготвени в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане;
други финансови отчети или финансова информация

Приложимите рамки за финансово отчитане са:
обща рамка за финансово отчитане, регламентираща финансови отчети с общо предназначение за широк кръг потребители;
специфична рамка за финансово отчитане, регламентираща отчети за конкретни потребители.

Общите рамки за финансово отчитане са:
отчетна рамка за достоверно представяне, която съдържа поне едно от следните потвърждения:
потвърждава изрично или по подразбиране, че за постигането на достоверно представяне на финансовия отчет може да е необходимо ръководството на одитираното предприятие да представи допълнителни оповестявания;

потвърждава изрично, че за постигането на достоверно представяне на финансовия отчет може да е необходимо ръководството на одитираното предприятие да се отклони от дадено изискване на общата рамка;
2. обща рамка за съответствие, която не съдържа потвържденията по т. 1.

Задължителен одит и доброволен одит

Финансовият одит е задължителен и доброволен.
Задължителен одит е одитът на годишните финансови отчети, доколкото това се изисква от закон или от правото на Европейския съюз.
Доброволен е всеки друг одит, различен от задължителния.

Правото да се упражнява одиторска професия е изключително и се осъществява:

1. пряко:
а) като физическо лице;
б) чрез участие в търговско дружество, съответстващо на изискванията за одиторско дружество
в) по трудов договор в одиторско дружество или в търговско дружество, съответстващо на изискванията за одиторско дружество ;
г) по облигационен договор с одиторско дружество или с търговско дружество, съответстващо на изискванията за одиторско дружество ;
2. чрез участие в одиторско дружество, което е вписано като регистриран одитор в регистъра ;
3. чрез участие в гражданско дружество по Закона за задълженията и договорите.
(2) Регистриран одитор не може да упражнява одиторска професия чрез участие в повече от едно търговско дружество и/или одиторско дружество.
Професионални стандарти

Регистрираният одитор осъществява своята професионална дейност на територията на страната, като прилага принципите и изискванията на приложимите одиторски стандарти към датата на поемане на съответния одиторски ангажимент.

Приложими одиторски стандарти са Международните одиторски стандарти, Международният стандарт за контрол на качеството и другите международни стандарти, издадени от Международната федерация на счетоводителите чрез Съвета по международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност.

Регистрираният одитор може да извършва услуги, различни от задължителен финансов одит и свързаните с одита услуги, като прилага изискванията на други одиторски стандарти, когато одиторският ангажимент е поет при прилагане на тези други стандарти.

договорени процедури,извършени от регистриран одитор и съставен доклад одит