финансови-отчети

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

изготвяне от правоспособен счетоводител годишни и междинни финансови отчети ,

съгласно националните стандарти за счетоводно отчитане и

международните стандарти за финансово отчитане

в зависимост от възприетата счетоводна политика.

Разработване от правоспособен счетоводител на счетоводна политика за счетоводно отчитане.

Оповестяване от счетоводител на приетата счетоводна политика.

Оповестяване от счетоводител на факти и обстоятелства

подлежащи на оповестяване съгласно

националните счетоводни стандарти или

международните стандарти за финансово отчитане.

изготвяне от правоспособен счетоводител на встъпителни и заключителни счетоводни баланси ,
в случаите, когато нормативни актове го изискват.

оповестявания от счетоводител на факти и обстоятелства и информация подлежаща на оповестяване съгласно изискванията на националните счетоводни стандарти или международните стандарти за финансово отчитане

обявяване от счетоводител,съставител на годишните финансови отчети в Агенция по вписванията.